Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Kimuraku 15/11/2018 23:39:50 18 giờ 1542364790000
Thần Dios Exiel 15/11/2018 16:20:58 23 giờ 1542356458000
Ales 15/11/2018 22:12:05 20 giờ 1542366725000
Secreta 15/11/2018 19:30:56 20 giờ 1542357056000
Dentatus 15/11/2018 21:51:11 20 giờ 1542365471000
Lumen 15/11/2018 18:46:15 20 giờ 1542354375000
Hải Tặc Porci 14/11/2018 18:15:57 96 giờ 1542539757000
Hải Tặc Forni 14/11/2018 18:22:05 96 giờ 1542540125000
Hải Tặc 14/11/2018 19:43:13 96 giờ 1542544993000
Hải Tặc Clavi 14/11/2018 18:07:42 96 giờ 1542539262000
Thuyền Trưởng Carui 14/11/2018 18:37:24 96 giờ 1542541044000
Phù Thủy Băng Giá 16/11/2018 03:28:36 10 giờ 1542349716000
Thiên Thần Sa Ngã 16/11/2018 03:17:46 10 giờ 1542349066000
Rồng Cổ Đại (AS) 16/11/2018 08:05:43 24 giờ 1542416743000
Rồng Cổ Đại (PN) 15/11/2018 13:38:33 24 giờ 1542350313000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống