Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Pixie 23/04/2019 04:14:27 15 giờ 1556021667000
Kimuraku 22/04/2019 14:07:09 18 giờ 1555981629000
Thần Dios Exiel 22/04/2019 19:09:35 23 giờ 1556017775000
Dentatus 22/04/2019 20:22:08 24 giờ 1556025728000
Secreta 22/04/2019 20:26:24 24 giờ 1556025984000
Ales 22/04/2019 20:32:32 24 giờ 1556026352000
Lumen 22/04/2019 20:39:38 24 giờ 1556026778000
Hải Tặc Porci 21/04/2019 20:12:59 96 giờ 1556197979000
Hải Tặc Forni 21/04/2019 20:13:33 96 giờ 1556198013000
Hải Tặc 21/04/2019 20:13:37 96 giờ 1556198017000
Hải Tặc Clavi 21/04/2019 20:10:13 96 giờ 1556197813000
Thuyền Trưởng Carui 21/04/2019 20:13:57 96 giờ 1556198037000
Rồng Cổ Đại (AS) 13/04/2019 10:56:42 24 giờ 1555214202000
Rồng Cổ Đại (PN) 22/04/2019 15:24:48 24 giờ 1556007888000
Cloron 22/04/2019 21:05:21 12 giờ 1555985121000
Fantasma 22/04/2019 22:34:36 12 giờ 1555990476000
Chúa Tể Rồng 21/04/2019 21:46:39 72 giờ 1556117199000
Rồng Địa Ngục 21/04/2019 22:38:39 72 giờ 1556120319000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống